Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2015 r. zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 114 z późn. zm.). W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września,

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. można składać od dnia 1 sierpnia 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje także, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, od dnia 1 listopada 2015 r. podwyższeniu o 100 zł ulega wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne i wynosić będzie 674,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosić będzie 764,00 zł na osobę. Od 1 listopada 2015 r. wzrośnie również wysokość zasiłku rodzinnego:
 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia (obecnie 77,00 zł),
 118,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (obecnie 106,00 zł),
 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (obecnie 115,00 zł).
Zmianie ulegną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:
 185,00 zł na dziecko wyniesie wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
 wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosić będzie:
 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia,
 kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wyniosą:
 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie i wynoszą:
 z tytułu urodzenia dziecka: 1000,00 zł,
 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł,
 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100,00 zł. Natomiast bez zmian pozostaną następujące świadczenia:
 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł,
 zasiłek pielęgnacyjny: 153,00 zł,
 specjalny zasiłek opiekuńczy: 520,00 zł,
 zasiłek dla opiekuna: 520,00 zł,
 świadczenie pielęgnacyjne: 1200 zł, od 1 stycznia 2016 r. 1300 zł.
Nie ulega zmianie kryterium dochodowe do uzyskania prawa do:
 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wynosi 725,00 zł na osobę,
 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, które wynosi 1 922,00 zł.
Wnioski należy pobrać i składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 126 w pokoju nr 1 (I piętro), tel. 065 5 711 005.