Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Kto i jaką pomoc może uzyskać ?

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne usprawnienia, zasoby i możliwości .

Pomoc adresowana jest do osób o najniższych dochodach .

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie

o pomocy społecznej.

 

1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłkówtrudna sytuacja życiowa.

 

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z powodu :

1.       ubóstwa

2.       sieroctwa

3.       bezrobocia

4.       bezdomności

5.       niepełnosprawności

6.       długotrwałej lub ciężkiej choroby

7.       przemocy w rodzinie

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

8.       potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

9.       bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

10.    braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze

11.    trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

12.    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

13.    alkoholizmu lub narkomanii

14.    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15.    klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa .

 

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli od tzw. kryterium dochodowego. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe.

 

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej477 zł

Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie351 zł

 

 

 

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek złożono, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- składki na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

 - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób .

 

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne – przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,- zł

 

 

    Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej  realizowane  przez   ośrodek

 

 

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 

 

Zasiłek stały przysługuje :

 

1)      pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,

     jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2)      pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy

      jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 

 

Wyjaśnienie:

 

Całkowita niezdolność do pracy oznacza- całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 Zasiłek stały ustala się w wysokości :

·          w przypadku osoby samotnie gospodarującej różnicy  między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej  a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 444,- zł. miesięcznie

·          w przypadku osoby w rodzinie  - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie  a dochodem na osobę w rodzinie

·          kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,- zł. miesięcznie

 

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobrania, zasiłek stały nie przysługuje. 

 

Zasiłek okresowy

 

 wypłacany jest w szczególności ze względu na :

·          długotrwałą chorobę

·          niepełnosprawność

·          bezrobocie

·          możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego .

Zasiłek okresowy przysługuje :

1)      osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niż od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

2)       rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny

3)      kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 ,- zł. miesięcznie

 

Okres  na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

 W 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 

·          w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

·          w przypadku rodziny -25% różnicy miedzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

 

 

Zasiłek celowy

 

 wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej ( konkretnej ) potrzeby bytowej :

 

1)zasiłek celowy może być przyznawany  w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupów :

- żywności

- leków i leczenia

- opału

- odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego

- drobnych remontów i napraw w mieszkaniu 

-  kosztów pogrzebu

 

2) osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków  na świadczenia zdrowotne

 

3) zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego 

 

 

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku :

·          zdarzenia losowego

·          klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 

 

 

Specjalny zasiłek celowy

 

 może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe :

·          w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi

·          zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku .

 

Świadczenia niepieniężne realizowane przez ośrodek :

 

·          praca socjalna

·          składki na ubezpieczenie zdrowotne

·          sprawienie pogrzebu

·          poradnictwo specjalistyczne

·          interwencja kryzysowa

·          schronienie

·          posiłek

·          niezbędne ubranie

·          usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy

·          pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób  usamodzielnianych

 

 

Schronienie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych innych miejscach do tego przeznaczonych.

 

 

Posiłek

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc o której mowa przyznana dzieciom i młodzieży w czasie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

 

 

Ubranie

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

 

 

Usługi opiekuńcze

 

1) Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej  pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

2) Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

 Usługi opiekuńcze obejmują pomoc

- w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych

- opiekę higieniczną

- zalecaną przez lekarza pielęgnację

- w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.  

W zależności od możliwości finansowych osoby te wnoszą odpłatność za opiekę zgodnie z ustaloną przez Rade Miejską w Krobi tabelę.

 

 

 

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi jest realizatorem programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

 ( ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego)

 

Celem programu jest:

1)       wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze  szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich

2)       długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia

3)       upowszechnienie zdrowego stylu żywienia

4)       poprawienie poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach

5)       rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży  

 

 

W ramach programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

 

1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania

        a) dzieciom do 7 roku życia

        b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

        c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) w  szczególności osobą samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

 

Formy pomocy: 

-  posiłki

-  świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności

 - świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych;

 

 

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.( tj. 150% kryterium osoby samotnie gospodarującej715,50 zł natomiast 150% kryterium dla osób w rodzinie526, 50 zł )

 

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielenia świadczeń z pomocy społecznej.

 

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Postawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

 

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej może złożyć osoba zainteresowana, inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów

 

1.       dowodu osobistego lub dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2.       skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka ( do wglądu ) – w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna;

3.       dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej;

4.       decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

5.       orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej 

6.       orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;

7.       zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8.       zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych ( usług rolniczych) , zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9.       zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz w okresach nie składkowych; 

10.    dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

11.    zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12.    zaświadczenia wystawianego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13.    decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawieniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14.    decyzji ZUS o ustalenie kapitału początkowego;

15.    zaświadczenia KRUS potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

16.    zaświadczenia ZUS o zdeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność;

17.    zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;

18.    oświadczenia o uzyskaniu dochodu;

19.    zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20.    oświadczenia o stanie majątkowym.