Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Nowy okres zasiłkowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2016 r. zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 114 z późn. zm.). W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia1 października do dnia 30 listopada, ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. można składać od dnia  1 sierpnia 2016 r. 

Od dnia 1 listopada 2016 r. obowiązuje  kryterium dochodowe na jednego członka rodziny:
674,00 zł,
764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienił się sposób ustalania prawa do świadczeń w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Nowy przepis zakłada obniżenie wysokości świadczeń rodzinnych zamiast całkowitego pozbawienia do nich prawa. Zasada „złotówka za złotówkę” ma zastosowanie jedynie do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego świadczenia. Inne świadczenia uzależnione od wysokości dochodów rodziny przyznawane są na starych zasadach.
Od 1 listopada 2016 r. wzrośnie wysokość zasiłku rodzinnego:
95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia (obecnie 89,00 zł),
124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (obecnie 118,00 zł),
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (obecnie 129,00 zł).
Zmianie ulegną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:
193,00 zł na dziecko wyniesie wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jednak niż  386,00 zł na wszystkie dzieci,
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosić będzie:
90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia,
kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wyniosą:
113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
Pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie i wynoszą:
z tytułu urodzenia dziecka: 1000,00 zł,
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł,
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100,00 zł.
Natomiast bez zmian pozostaną następujące świadczenia:
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł,
zasiłek pielęgnacyjny: 153,00 zł,
specjalny zasiłek opiekuńczy: 520,00 zł,
zasiłek dla opiekuna: 520,00 zł,
świadczenie pielęgnacyjne: 1300 zł.

Nie ulega zmianie kryterium dochodowe do uzyskania prawa do:
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wynosi 725,00 zł na osobę,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, które wynosi 1 922,00 zł.

Wnioski należy pobrać i składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi
ul. Powstańców Wielkopolskich 126 w pokoju nr 1 (I piętro), tel. 65 5 711 005. 

Ewa Rejek
Starszy inspektor MGOPS w Krobia