Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Podsumowanie programu 500 +

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi wpłynęło 1081 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 111 wniosków w formie elektronicznej. 31 wniosków zostało przekazanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w celu rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia  społecznego, 2 wnioski zostały przekazane  do innego organu właściwego celem ich rozpatrzenia, natomiast  3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie uzupełnienia w terminie brakującej dokumentacji.

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.08.2016 r. wydano 10 decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczenia wychowawczego tylko na pierwsze i jedyne dziecko w danej rodzinie. Łącznie na świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu "Rodzina 500+" Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi do dnia 31.08.2016 r. wypłacił już w sumie 3 807 823,10 zł.
Przypomnijmy, program "Rodzina 500 +" ruszył 1 kwietnia. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia. Jeżeli w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 800 zł, świadczenie wypłacane jest także na pierwsze dziecko. W przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne - kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 1200 zł. Wnioski złożone w ciągu pierwszych 3 miesięcy trwania programu (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca br.), uprawniają do wypłaty świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od kwietnia br. Złożenie wniosku po ww. terminie skutkuje przyznaniem przedmiotowego świadczenia od miesiąca złożenia wniosku wraz  z wymaganymi dokumentami.
Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 126, (I piętro) oraz w formie elektronicznej poprzez: portal „Empatia”, system „ePUAP”, system „PUE ZUS”, bankowość elektroniczną.