Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2017.

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w Uchwale nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 „.

 

Konkurs dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej:

Zadanie I – Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Krobia

Zadanie II – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Krobia.

Więcej informacji w BIP