Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

„Gmina Krobia działając na podstawie  art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 roku poz.217) ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, 7.2.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.”

Więcej w BIP