Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Złóż wniosek!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 126 w Krobi. Wnioski można składać również w formie elektronicznej, poprzez:
- portal „Empatia”
- system „ePUAP”...
- system „PUE ZUS”
- bankowość elektroniczną.


W okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za 2016 r. Należy jednak uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016 r. Wyjątek stanowią osoby, które w 2016 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku.

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie MGOPS w Krobi lub pod numerem tel. 65 5711109, 65 5711005, 796 000 784.

 

Wnioski do pobrania