Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

„Otwórz oczy – Reaguj!”

Gmina Krobia rozpoczęła w miesiącu kwietniu 2017 r. realizację projektu profilaktycznego „Otwórz oczy – Reaguj!” Projekt jest odpowiedzią na występujące w szkołach zjawisko przemocy rówieśniczej. Celem projektu jest uświadomienie zjawiska przemocy rówieśniczej, jego ograniczenie i dostarczenie wiedzy o sposobach radzenia sobie z tym problemem. Jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu było szkolenie dla kadr oświatowych – Gminna Rada Pedagogiczna, która odbyła się 7.11.2017 r. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi. W konferencji wzięło udział 110 pedagogów ze szkół i przedszkoli z Gminy Krobia.


Szkolenie dla kadr oświatowych poprowadził prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Jacek Pyżalski - Mediator sądowy,  autor licznych publikacji, trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej, członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej . Zainteresowaniami badawczymi prof. Pyżalskiego są zagadnienia związane z  agresją elektroniczną, komunikacją w szkole, promocją zdrowia, cyberprzemocą wśród młodzieży. Tematem wykładu było:   „Wykluczenie z grupy i przemoc rówieśnicza – co działa, co nie działa, a co szkodzi w profilaktyce?”  Dr hab. pan Jacek Pyżalski  poruszył kwestię najpoważniejszej formy przemocy rówieśniczej jaką jest bullying (mobbing).
 Pan profesor zwrócił uwagę na fakt, iż tego typu przemoc przynosi najpoważniejsze konsekwencje dla ofiar, które często wykazują się bezradnością i tracą zdolność do obrony.
 Jednocześnie nadmienił, iż wrogie działania wśród rówieśników mogą przybierać formy agresji fizycznej, werbalnej oraz relacyjnej (np. wykluczenie z grupy, manipulowanie relacjami w grupie).
 Dla uczestników zostały przygotowane materiały konferencyjne ze skrótem wystąpienia prelegenta.
  Uczestnicy Gminnej Rady Pedagogicznej wyrazili przekonanie, iż konferencja była  inspirującym spotkaniem, a wszystko to co zostało powiedziane podczas wykładów przyczyni się do zgłębienia problemu trudnych zachowań.