Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej :

Zadanie I – Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców  z terenu gminy Krobia

Zadanie II- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Krobia

wpłynęły dwie oferty:

 

1. Spółdzielnia socjalna „ARKA” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24; 63-800 Gostyń

2. FILAR Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Rawiczu, ul. Bohaterów Westerplatte 4G/3; 63-900 Rawicz

Oferta  FILAR Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Rawiczu złożona została bez wymaganego zestawu dokumentów oraz zawierała błędy formalne, w związku z powyższym nie została objęta procedurą konkursową.

Komisja oceniająca dokonała wyboru oferty Spółdzielni socjalnej „ARKA” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24; 63-800 Gostyń

Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie ofertę złożoną przez  Spółdzielnię socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24; 63-800 Gostyń i zarekomendowała ją Burmistrzowi Krobi.

 

Oferta spełniła wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 późn. zm.) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 30 listopada 2017r.

 

Więcej_BIP