Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej : „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Krobia”

 

Wpłynęła jedna oferta:

 

1. Spółdzielnia socjalna „ARKA” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24; 63-800 Gostyń

Komisja oceniająca dokonała wyboru oferty Spółdzielni socjalnej „ARKA” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24; 63-800 Gostyń

Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie ofertę złożoną przez  Spółdzielnię socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24; 63-800 Gostyń i zarekomendowała ją Burmistrzowi Krobi.

 Oferta spełniła wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 450 późn. zm.) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 1 sierpnia 2018r.